Witamy!

Gwarancja

1. F.H.U. STYL S.C. Alina Środa, Krystian Środa zwany dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu zgodne ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów, z zastrzeżeniem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w normalnych warunkach.
2. Podczas odbioru produktu w siedzibie Gwaranta lub w dniu dostarczenia produktu Kupujący zobowiązany jest sprawdzić opakowanie produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz kompletność zgodnie z zamówieniem, pod rygorem utraty prawa kwestionowania jakości i kompletności dostawy.
3. Gwarant udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Poszczególne produkty mogą posiadać dłuższą gwarancję o czym informują odpowiednie dokumenty. Podstawę reklamacji stanowią łącznie:
3.1. Dowód zakupu z datą sprzedaży reklamowanego produktu
3.2. Wykonanie montażu zgodnie z instrukcją montażu Producenta.
4. Po prawidłowym zgłoszeniu przez Kupującego reklamacji Gwarant zobowiązuje się do:
4.1. Rozpatrzenia zasadności reklamacji w ustawowym terminie.
4.2. Usunięcie wad - jeżeli zgłoszenie reklamacji jest zasadne
4.3. Wymiany towaru na wolny od wad w przypadku braku możliwości ich usunięcia.
4.4. W przypadku wymiany wadliwego produktu czy wadliwych elementów na nowe Kupujący jest zobowiązany do wydania reklamowanej rzeczy Gwarantowi.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane przez Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie, przy czym bezpłatną naprawę lub wymianę reklamowanego produktu poprzedza ekspertyza dokonanego uszkodzenia, na podstawie której Gwarant podejmuje decyzję o zasadności reklamacji. Odpowiedzialnością Gwaranta nie są objęte koszty demontażu wadliwego produktu oraz koszty transportu produktu do producenta, jak również koszty ponownego transportu i montażu produktu, które obciążają w całości Kupującego.
6. W przypadku uznania reklamacji jakościowej Gwarant zobowiązuje się zwrócić środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Kupującego stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę, a także na zwrot produktu Kupującemu na adres zwrotny na własny koszt.
7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
7.1. Zastosowania przez Kupującego lub osoby trzecie przeróbek nie dokonanych, lub nie dozwolonych przez producenta.
7.2. Uszkodzeń opakowania lub samego produktu nie zgłoszonych w dniu odbioru produktu.
7.3. Zdarzeń losowych zaistniałych po wydaniu produktu, w szczególności na skutek wpływów atmosferycznych, zakłóceń elektromagnetycznych, wyładowań elektrycznych i przepięć w sieci zasilającej.
7.4. Uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego lub niedbałego montażu, użytkowania lub przechowywania, nadmiernego przeciążenia, eksploatacji w niewłaściwych warunkach bądź niewłaściwej instalacji elektrycznej.
7.5. Niezastosowania się do zaleceń Producenta zawartych w instrukcji montażu oraz instrukcji obsługi produktu. Wadliwego użytkowania niezgodnego z instrukcją.
7.6. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia oryginalnych elementów, części i akcesoriów spowodowanych ich normalną eksploatacją.
7.7. Rozprogramowania pilotów oraz następstw jak również zużycia baterii pilotów.
8. W przypadku odrzucenia zasadności reklamacji w wyniku przeprowadzonych przez Gwaranta oględzin, koszty oględzin oraz zwrotu towaru ponosi Kupujący.
8.1. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Kupującemu przysługuje odwołanie do Gwaranta w formie pisemnej
8.2. Termin wniesienia odwołania o którym mowa w punkcie 7.1 wynosi 7 dni od dnia poinformowania Kupującego przez Gwaranta w wyniku oględzin.
9. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania naprawy, przeróbki lub wymiany uszkodzonych produktów, ich części we własnym zakresie, przez osoby oraz firmy inne niż Gwarant lub polecane przez Gwaranta.
10. Gwarancja nie zostaje udzielona Kupującym, którzy nie zapłacili w całości za otrzymany towar.
11. Kupujący może podnosić wobec Sprzedawcy roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
11.1. Montaż został wykonany przez autoryzowanych przedstawicieli sprzedającego - zgodnie z zaleceniami Gwaranta oraz instrukcją montażu
11.2. Wady zostały zgłoszone niezwłocznie sprzedającemu w formie pisemnej.
11.3. Produkt był zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją producenta
11.4. w produkcie nie zostały dokonane żadne zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane.
12. Powyższe postanowienia określają całokształt odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad przedmiotu umowy roszczenia Kupującego, w szczególności roszczenia z tytułu ustawowej rękojmi oraz roszczenia z tytułu przedmiotu umowy. Dalsze roszczenia Kupującego w szczególności roszczenia z tytułu ustawowej rękojmi oraz roszczenia z tytułu szkód pośrednich w tym także utraconych korzyści Kupującego, są wyłączone.
13. Pozostałe uprawnienia Kupującego wynikają z obligatoryjnie obowiązujących przepisów, w szczególności odnośnie sprzedaży konsumenckiej mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27.07.2012r. (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

14. Wszystkie sprzedawane przez Gwaranta produkty wymagają w celu zachowania ich poprawnego funkcjonowania wykonywania regularnych przeglądów w odstępach nie przekraczających 1 roku użytkowania. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania przeglądów oraz ich koszty ponosi Kupujący. Każdorazowo przegląd powinien obejmować sprawdzenie naciągu wszystkich śrub, regulacji ew. luzów powstałych podczas eksploatacji. Regulację położeń krańcowych wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych. Wymianę zużytych elementów eksploatacyjnych. Po wykonaniu przeglądu sporządzany jest raport, który należy przesłać na adres: biuro@okna-rolety.com. Gwarant zastrzega odrzucenie reklamacji w przypadku nie przestrzegania przez Kupującego konieczności wykonywania przeglądów serwisowych.

ZAŁĄCZNIK "A" KARTY GWARANCYJNEJ ROLET ZEWNĘTRZNYCH ORAZ BRAM ROLOWANYCH

1. Gwarant udziela 2 lat gwaranci na aluminiowe podzespoły rolet oraz bram (prowadnice , pancerz, skrzynka z klapą rewizyjną). Gwarant w tym czasie dołoży wszelkich starań aby, reklamacje oraz naprawy serwisowe były wykonywane priorytetowo. Kupujący ma możliwość wydłużenia gwarancji o kolejne 3 lata wykonując regularnie odpłatny serwis zakupionych produktów u Gwaranta lub u autoryzowanych prartnerów zgodnie z regulaminem przeglądów serwisowych.
2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
3. Gwarant udziela przedłużonej 5 letniej gwarancji na komponenty takie jak: prowadnic, pancerzy, skrzyń rolet wraz z klapą rewizyjną, boczków skrzyni rolety
4. Na pozostałe elementy oraz montaż Gwarant udziela 2 letniej gwarancji zgodnie z WARUNKAMI GWARANCJI.
5. Gwarancji nie podlegają:
5.1. Wszystkie kwestie wymienione w WARUNKACH GWARANCJI
5.2. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi lub ingerencji osób trzecich.
5.3. Produkty w których doszło do ingerencji (np. roznitowanie skrzynki) w okresie gwarancyjnym przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta.
5.4. Uszkodzenia mechaniczne (w tym zerwanie pancerza) powstałe w wyniku lub będące następstwem wpływów atmosferycznych (anomalii pogodowych m. in. marznący deszcz, gradobicie, silne podmuchy wiatru).
5.5. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne oraz powstałe na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięć, przepięcia sieciowe) a także korozji
5.6. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowo działającej instalacji elektrycznej.
5.7. Uszkodzenia komponentów będących w okresie wydłużonej gwarancji będących następstwem uszkodzeń komponentów których gwarancja zakończyła się.
5.8. Zwijacze oraz inne elementy służące do obsługi jak i następstwa zrzucenia linki/taśmy z koła nawojowego, wyrwania linki/taśmy ze zwijacza rolety
5.9. Uszkodzeń silnika wynikających z nadmiernej eksploatacji lub nieprawidłowych warunków pracy (np. napięcie, temperatura)
5.10. Rozregulowanie mechanizmu krańcowego oraz wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku ustawienia przeszkody podczas pracy pancerza.
5.11. Usterki powstałe w wyniku nieprawidłowego transportu, użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi a także powstałe na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do produktu.
5.12. Zarysowania nie zgłoszone w dniu odbioru towaru.
5.13. Rozregulowanie mechanizmu krańcowego poprzez zmianę wysokości podłoża oraz wszelkich następstw.
6. Uniemożliwienie gwarantowi realizacji reklamacji oznaczać będzie zrezygnowanie z uprawnień wynikających z gwarancji na zakupiony towar.
7. Gwarant informuje Kupującego, iż system awaryjnego otwierania tzn. NHK może być używany wyłącznie w przypadku braku zasilania, korzystanie w innych przypadkach grozi uszkodzeniem produktu oraz utratą gwarancji.

ZAŁĄCZNIK "B" KARTY GWARANCYJNEJ SILNIKI ELEKTRYCZNE ORAZ ELEKTRONIKA INEL

1. Firma P.I.E. Inel Sp. Z o. o. (zwana dalej Sprzedającym) udziela Kupującemu 5 lat gwarancji na silniki rurowe oraz na sterowanie elektroniczne licząc od daty sprzedaży towaru.
2. Gwarancja udzielana jest wyłącznie Kupującemu, zaś podstawą roszczeń z tytułu gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu: faktura VAT lub paragon, wystawione przez Sprzedającego
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w nabytym towarze tj. wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych lub / i ukrytych wad materiałowych produktów niemożliwych do wykrycia w momencie odbioru towaru.
4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgodny z instrukcją obsługi montaż urządzeń i ich prawidłowa eksploatacja.
5. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wady ukryte w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu
6. Ewentualne wady ukryte nie zwalniają Kupującego od obowiązku terminowego uregulowania płatności
7. Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego.
8. Gwarancji nie podlegają:
8.1. Urządzenia zainstalowane niezgodnie z instrukcją lub które zostały poddane ingerencji przez użytkownika typu zmiana konstrukcja / przeróbka
8.2. Urządzenia, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem
8.3. Uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływań czynników zewnętrznych pochodzenia mechanicznego, termicznego, chemicznego;
8.4. materiały eksploatacyjne podlegające procesowi naturalnego zużycia (np. baterie)
9. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego zasadności zgłoszenia reklamacyjnego wadliwy towar podlega naprawie bądź nieodpłatnej wymianie.
10. Naprawy / wymiany można dokonać w siedzibie Sprzedającego w trybie stacjonarnym lub przesyłając towar wadliwy.
11. Kupujący jest zobligowany do każdorazowego ustalenia ze Sprzedającym przesłania towarów wadliwych
12. Sprzedający pokryje koszt dostarczenia na adres krajowy Kupującego towaru wolnego od wad, w zamian za otrzymany od niego towar uszkodzony.
13. Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z demontażem i robocizną związaną z wymianą uszkodzonych towarów oraz kosztów związanych z dostarczeniem ich do siedziby firmy.
14. Kupującego nie obejmuje prawo domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych strat związanych z wadą produktu oraz naprawienia szkody związanej z utratą wizerunku Kupującego.
15. W przypadku nie uwzględnienia przez Sprzedającego zgłoszonej reklamacji wszystkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Kupujący.
16. Towar, którego reklamacji nie uznano, pozostaje od odbioru Kupującego przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zostanie automatycznie poddany procesowi utylizacji.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postępowania Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Prawa Handlowego.

REGULAMIN PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH

1. Wycena przeglądów serwisowych ma charakter indywidualny. Wykonywana jest poprzez e-mail biuro@okna-rolety.com po otrzymaniu wiadomości od Kupującego

2. Po przeprowadzonym przeglądzie sporządzany jest raport z wykonanych prac.