Regulamin

Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego zwanego dalej Sklepem dostępnym pod adresem www.oknarolety.com, www.okna-rolety.com jest F.H.U. STYL S.C. zwany dalej Sprzedającym, prowadzący działalność gospodarczą:

F.H.U. STYL S.C.
34-100 Wadowice
ul. SIenkiewicza 14
woj. małopolskie
email: [email protected]
NIP: 549-24-42-745

Działalność gospodarcza wpisana do Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polski.

2. Kupujący w niniejszym regulaminie określa osobę prawną, osobę fizyczną oraz jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, a ustawa przyznaje jej zdolność prawną, nabywającą produkty oferowane w zakresie Sklepu.

3. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów określonych w ofercie dostępnej na stronach Sprzedawcy.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Płatność

1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT, którego wysokość wynika z odrębnych przepisów. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny są podane w polskich złotych.

2. Zmiany w cenie produktów obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Cena widniejąca w momencie zamówienia jest wiążąca dla Kupującego.

3. Dostępne są następujące formy płatności określone przez Sprzedającego: przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, przedpłata za pomocą karty kredytowej lub przelewu elektronicznego przez udostępniany w sklepie system.

RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH
BGŻ BNP PARIBAS 84 2030 0045 1110 0000 0418 7150
F.H.U. STYL S.C.
34-100 Wadowice
ul. SIenkiewicza 14
Tytuł przelewu: okna-rolety.com + nr zamówienia

1. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Kupujący.

2. Należność za zamówiony towar (cena produktów + koszty dostawy) należy uiścić do 7 dni od zawarcia umowy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz kosztów dostawy, jednak zmiany te nie będą dotyczyć zamówień już realizowanych.

Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówienia czyli przekazanie zlecenia do działu produkcji zostaje rozpoczęta w momencie otrzymania należnej kwoty na konto bankowe Sprzedawcy.

2. Czas przewidywany na realizację zamówienia jest odrębny dla każdego produktu i znajduje się przy opisie produktu w Sklepie. Czas ten nie obejmuje czasu dostawy zamówionego towaru.

3. Jeśli zamówienie posiada produkty o różnym czasie realizacji, należy przewidywać najdłuższy z nich jako czas realizacji całego zamówienia.

4. Ponieważ każdy produkt wymagający podania określonych cech i wymiarów jest wykonywany na indywidualne zlecenie Kupujący , nie może dokonać zmian lub anulować zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.

5. Rozpoczęcie procesu produkcyjnego jest możliwe jedynie, gdy komponenty potrzebne do produkcji są dostępne w magazynie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, wykonania jedynie części lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia w wyżej wymienionym przypadku po wcześniejszym kontakcie (email lub telefon) z Kupującym.

6. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru spowodowane z powodu nie wywiązania się umowy firmy spedycyjnej lub niedostarczenie spowodowane błędnym adresem podanym przez Kupującego.

Dostawa

1. Transport towarów wielkogabarytowych organizowany jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Dostawa może odbywać się również w godzinach nocnych wynika ona z trasy spedycyjnej samochodu, który przewozi towary z magazynu głównego przez teren całej Polski.

2. Usługa transportu nie zawiera w sobie wnoszenia towarów oraz ich montażu.

3. W przypadku dwukrotnej odmowy przez Kupującego odbioru towaru w terminie wskazanym przez Sprzedającego towar składany jest w magazynie głównym do odbioru osobistego na koszt Kupującego. 

Gwarancje, Reklamacje, Zwroty

1. Produkty dostępne w Sklepie objęte są gwarancją, warunki gwarancji określone są dla poszczególnych produktów dostępne w dziale: WARUNKI GWARANCJI.

2. Jeśli otrzymany produkt okaże się wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, należy niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia się wady) powiadomić o tym Sprzedającego w formie pisemnej (wraz z opisem, zdjęciami oraz nr. faktury zakupu). Sprzedający na własny koszt wysyła firmę kurierską po odbiór reklamowanego towaru. Kupujący powinien przygotować towar do wysyłki i dołączyć do niego fakturę zakupu.

3. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, ponieważ wszelkie uszkodzenia mechaniczne towaru nie są objęte gwarancją. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody przy kurierze i poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

4. Produkty o szczególnych właściwościach, które były wykonane według indywidualnego zamówienia Klienta nie podlegają zwrotowi.

5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb: "

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.".

Postanowienia Końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą realizowane zgodnie z poprzednią jego wersją.

2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia Kupującego.

3. Dane osobowe uzyskane przez Sklep są poufne i nie są ujawniane innym osobą lub podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".

4. W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawne.

Montaż

1. Kupujący poprzez Sklep ma możliwość zamówienia produktu wraz z usługą jego montażu.

2. Województwa w jakich dostępna jest usługa montażowa określone są przy ofercie danego produktu.

3. Termin realizacji usługi montażu to około 14 dni licząc od dnia zakończenia procesu produkcyjnego (termin produkcyjny + 14 dni = termin montażu).

4. Montaż zostanie wykonany z materiałów należących do Sprzedawcy oraz przy użyciu narzędzi Sprzedawcy

5. Podany termin wykonania montażu nie jest terminem ostatecznym w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych oraz innych przyczyn niezależnych, w których wykonanie dzieła jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, termin wykonania montażu może ulec odpowiedniemu przedłużeniu. Jest to termin orientacyjny i nie jest wiążący. Klient o ostatecznym terminie realizacji zostanie poinformowany najpóźniej na dzień przed montażem.

6. Odbiór techniczny nastąpi bezpośrednio po montażu. Klient ma prawo być przy montażu na każdym jego etapie. Nieobecność zamawiającego przy zakończeniu montażu jest równoznaczne z jego odbiorem.

7. Klient ma obowiązek zapewnić Sprzedawcy odpowiedni dostęp do miejsca wykonywania montażu.

8. Klient ma obowiązek zapewnić Sprzedawcy źródło energii elektrycznej.

9. W przypadku zamówienia na Stolarkę PCV, Rolety zewnętrzne, Bramy z stawką VAT 8 % Kupujący oświadcza, że usługa dotyczy realizacji w budynku o powierzchni do 300m2 czy lokalu (mieszkaniu) o powierzchni do 150m2 i podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust.1 pkt. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

10. Kupujący zobowiązuje się do podania wszystkich istotnych informacji dotyczących szczegółów i własnych oczekiwań co do montażu w dniu zakupu. Gdyż wszelkie odstępstwa od standardowego montażu nie będące uzgodnione na etapie przyjęcia zamówienia mogą skutkować odmową wykonania montażu.

11. Odmowa wykonania montażu z winy Klienta w przypadku odmówienia Pracownikom Sprzedawcy dostępu do miejsca montażu lub próby wymuszeń wykonania dodatkowych pracy nie zawartych w zamówieniu i zaakceptowanych przez Sprzedawcy zobowiązuje Klienta do odbioru towaru BEZ MONTAŻU oraz zapłaty kary umownej w wysokości 500zł netto i kosztów dojazdu licząc 4zł/km netto Wadowice - miejsce montażu.

12. Montaż obejmuje instalację produktu do istniejącego przygotowanego przez Kupującego podłoża zgodnie z zaleceniami Producenta produktu oraz standardami montażu Sprzedawcy. Montaż obejmuje regulację produktu, oraz sprawdzenie jego działania.

13. Montaż nie obejmuje prac dodatkowych nie związanych bezpośrednio z instalacją zamówionych produktów. Tj. Przygotowanie otworów (wycinanie styropianu, równanie szpalet), przygotowanie instalacji elektrycznej, odbijanie płytek i podobnych. Jeżeli prace takie nie zostaną wykonane przed montażem będzie to równoznaczne z odmową wykonania montażu przez Klienta. Prace mogą zostać również wycenione jako usługi dodatkowe i wykonane podczas montażu jednak odpowiedni aneks podpisywany jest w trakcie montażu. Klient zobowiązuje się do zapłaty za dodatkowe usługi zgodnie z cennikiem Sprzedającego.

14. Klient wyraża zgodę na wykonanie montażu zgodnie ze standardami Sprzedawcy montażu oferowanych produktów. W celu wykonania montażu konieczna jest ingerencja w budynek oraz stolarkę drzwiową i okienną. W niektórych przypadkach konieczne może być wycinanie boczków parapetów, odbicie płytek, zbicie nierównych elementów elewacji i innych prac niezbędnych do wykonania montażu.

15. Montaże wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 - 16. Termin montażu jest określany przez Sprzedawcę.

16. Odmowa wykonania montażu w terminie podanym przez Sprzedawcę będzie powodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 dni. Dwukrotne odmówienie przez Klienta wykonanie montażu w terminie podanym przez Sprzedawcę będzie traktowane jako rezygnacja z usługi montażowej. W takiej sytuacji towar zostanie wysłany do Klienta spedycją do samodzielnego montażu.

17. Wszystkie dodatkowe prace zlecone przez Kupującego a nie ujęte w niniejszej umowie będą stanowić dodatkowy koszt określony przez Sprzedawcę płatny gotówką na miejscu montażu.